UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Wypracowując wspólnie umowę konsorcjum położyliśmy nacisk na projektowy charakter współpracy Członków Klastra oraz poszanowanie ich suwerenności bez obciążania ich kosztami.  Konsorcjum ma charakter otwarty  i ukierunkowany na prace badawczo-rozwojowe i innowacje.
W roku 2014 przeprowadziliśmy reformę Klastra, dlatego udostępniamy publicznie aktualną umowę  konsorcjum do pobrania w formacie pdf, zaś poniżej znajduje się wersja tekstowa.

 

 

Umowa Klastra Badań i Rozwoju oraz Innowacji


Szczegółowa umowa o reorganizacji Klastra Postępu, Techniki, Nauki i Wiedzy założonego w roku
2011 w Klaster Badań i Rozwoju oraz Innowacji zwanego w dalszej części Umowy Klastrem B+R&I.

zawarta dnia 12 sierpnia 2014r w Bolesławcu,

pomiędzy:

Fundacją Rozwoju Nauki i Biznesu w Obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, NIP: 8943033224, KRS: 0000396287, REGON:
021707051, zwaną dalej „Jednostką Koordynującą”
będącą jednocześnie Członkiem Klastra
a
pozostałymi podmiotami wymienionymi na końcu niniejszej umowy
zwanymi dalej łącznie „Członkami Klastra” lub „Sygnatariuszami”.
o następującej treści: 

 

PREAMBUŁA


Sygnatariuszami umowy konsorcjum Klastra B+R&I są: podmioty gospodarcze sektora MSP i organizacje non-profit, jednostki naukowo-badawcze, a także inne podmioty i instytucje otoczenia biznesu.
Klaster B+R&I jest kontynuacją działań klastrowych rozpoczętych w 2011 roku pod nazwą klaster.plusuj.pl - Klaster Postępu, Techniki, Nauki i Wiedzy, a koordynowanych przez Fundację Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych. W miarę rozwoju działalności klaster.plusuj.pl oraz ilości członków (formalnych i nieformalnych) zaszła konieczność przekształcenia inicjatywy w przedsięwzięcie o bardziej zdefiniowanych strukturach organizacyjnych pozwalających zwiększyć zakres działań i budowanie marki. Odpowiedzią na ww. zdefiniowane potrzeby rozwojowe jest niniejsza umowa powołująca konsorcjum „Klaster B+R&I”. Dotychczasowi członkowie Klastra Postępu, Techniki, Nauki i Wiedzy stają się pełnoprawnymi członkami Klastra B+R&I,  po akceptacji niniejszej Umowy Konsorcjum Klastra B+R&I.

Misją Klastra B+R&I jest wspieranie B+R i innowacji w przedsiębiorstwach, zwłaszcza w podmiotach sektora MSP mających siedzibę bądź/i realizujących działania na obszarze województwa dolnośląskiego, głównie poprzez umożliwienie dostępu do wiedzy, promocję oraz zwiększenie efektywności absorpcji Funduszy Unii Europejskiej oraz funduszy prywatnych w regionie, a także ułatwienie kontaktów w ramach współpracy między regionalnej Unii Europejskiej. W ramach inicjatywy klastrowej przewiduje się także rozbudowę infrastruktury badawczej, w tym budowę nowoczesnych laboratoriów i centrów szkoleniowo-demonstracyjnych.
Stworzenie sieci współpracy, pozwoli Członkom Klastra na efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo -badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz samorządowych i państwowych w celu łatwiejszego transferu i dyfuzji wiedzy, doświadczeń, a także innowacji, pomiędzy kooperującymi podmiotami. Zakłada się, że Klaster B+R&I będzie miał znaczący udział w tworzeniu innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy i inteligentnej specjalizacji.


§ 1
DEKLARACJE OGÓLNE


Sygnatariusze wyrażają zgodny zamiar utworzenia powiązania kooperacyjnego będącego platformą dla działań podejmowanych wspólnie przez podmioty gospodarcze sektora MSP i organizacje non-profit, jednostki naukowo-badawcze, , jednostki samorządu terytorialnego, jak również inne podmioty i instytucje otoczenia biznesu, w szczególności na rzecz:
a) inicjowania sieci powiązań,
b) inicjowania i współtworzenia programów, projektów i innych działań kreujących i wdrażających innowacje,
c) zapewnienia rozwoju przedsiębiorstw w obszarze B+R.
Mając na uwadze powyższe, Sygnatariusze uznają za celowe utworzenie Konsorcjum Klastra Badań i Rozwoju oraz Innowacji (dalej: Klaster B+R&I) i zobowiązują się do współdziałania na rzecz wdrażania i upowszechniania przedsięwzięć gospodarczych mających na celu opracowanie, wdrażanie i promocję innowacyjnych zaawansowanych technologii.

§ 2
CELE KLASTRA

Celami Klastra B+R&I są:
1. stworzenie miejsca spotkań i środowiska do współpracy w obszarze Badań i Rozwoju oraz jego uatrakcyjnianie,
2. wsparcie Członków Klastra poprzez dostęp do zasobów kadrowych, finansowych, rzeczowych, informacyjnych oraz odbiorców,
3. umożliwienie podnoszenia kompetencji, konkurencyjności i innowacyjności Członków Klastra, prowadzące do osiągania sukcesów ekonomicznych oraz uruchamiania pożądanych projektów B+R.


§ 3
DZIAŁALNOŚĆ KLASTRA


Cele Klastra realizowane są poprzez następujące działania:
1. W zakresie  organizowania miejsc spotkań:
a) organizacja spotkań, warsztatów, seminariów, konferencji,
b) stworzenie forum umożliwiającego wymianę i wypracowywanie wspólnych stanowisk,
c) zgromadzenie w jednym miejscu wzajemnie uzupełniających się elementów:
firm nastawionych na rozwój poprzez B+R,
instytucji naukowych, badawczo-rozwojowych oraz instytucji otoczenia biznesu,
utalentowanych wysokiej klasy specjalistów z dziedziny przemysłu i nauki.
2. W zakresie promocji:
a) budowanie wspólnego wizerunku marki Klastra,
b) udział w targach, sympozjach, konferencjach.
3. W zakresie świadczonych usług:
a) poszukiwanie nowych rynków,
b) tworzenie nowych produktów,
c) zwiększenie zasobów wiedzy i umiejętności Członków Klastra,
d) zwiększenie dostępu do informacji naukowej, technicznej i biznesowej,
e) wypracowanie, użytkowanie oraz udostępnianie infrastruktury.
4. W zakresie inicjowania wspólnych przedsięwzięć:
a) wspólne projekty i badania,
b) zakup, wytworzenie, sprzedaż know-how, technologii, sprzętu,
c) współpraca w łańcuchu dostaw (dostawca-odbiorca),
d) udział w realizacji programów operacyjnych na poziomie regionalnym, krajowym, międzynarodowym w obrębie celów Klastra.


§ 4
FINANSOWANIE


1. Realizacja i finansowanie zadań stojących przed Klastrem odbywa się poprzez:
a) wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej,
b) wykorzystanie środków finansowych Regionalnych Programów Operacyjnych,
c) wykorzystanie innych środków celowych, w tym środków własnych firm i innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektów lub zainteresowanych współfinansowaniem projektów.


§ 5
STRUKTURA ORGANIZACYJNA


1. Formą organizacyjną Klastra jest konsorcjum, które tworzą Członkowie Klastra.
2. Każdy z Członków Klastra uczestniczy w nim na takich samych prawach.
3. Na potrzeby realizacji projektów zawierane będą odrębne umowy pomiędzy stronami zainteresowanymi realizacją zadań.
4. W strukturze Klastra wyróżnia się:
a) Jednostkę Koordynująca (reprezentowana przez Koordynatora i jego zastępców),
b) Zespoły Robocze  (powoływane ad hoc),
c) Rada Naukowa Klastra (ciało doradcze).


§ 6
CZŁONKOWIE KLASTRA


1. Klaster jest otwarty i przyjazny dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy.
2. Uczestnikami Klastra mogą być następujące podmioty: podmioty gospodarcze, instytucje naukowe, jednostki naukowo-badawcze, grupy badawcze, władze lokalne, media i organizacje pozarządowe.
3. Umowa utworzenia Klastra nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla Członków Klastra.
4. Przystąpienie do Klastra nowego uczestnika wymaga zgody przynajmniej dwóch Członków Klastra oraz Koordynatora.
5. Członkowie Klastra mają obowiązek informowania o profilu swojej działalności oraz prawo do zgłaszania aktualnych potrzeb Koordynatorowi Klastra.
6. Członkowie Klastra mają prawo do korzystania z przywilejów wypracowanych przez Klaster, między innymi z logotypu, strony WWW, baz informacyjnych, działań promocyjnych i innych.
7. Zmiana składu Członków Klastra nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy o utworzeniu Klastra, a jedynie pisemnego zawiadomienia pozostałych Członków Klastra.
8. Każdy z członków Klastra ma prawo wypowiedzieć uczestnictwo w Klastrze z zachowaniem 1 (słownie: jedno) miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od daty złożenia przez Członka Klastra pisemnego wypowiedzenia. Wypowiedzenie winno być złożone Koordynatorowi (zastępcom Koordynatora) w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Ustanie członkostwa w Klastrze może nastąpić również na skutek wykluczenia Członka Klastra. Wykluczenie Członka Klastra może nastąpić w przypadku, gdy Członek Klastra podejmuje działania, które stoją w sprzeczności z działalnością Klastra. Wykluczenia dokonują Członkowie Klastra przynajmniej w liczbie 5 za zgodą Koordynatora.  
10. Każdy z Członków Klastra ma prawo do organizowania oraz przystępowania do Zespołów Roboczych Klastra. Każdy Członek Klastra może uczestniczyć w kilku Zespołach Roboczych. 


§ 7
JEDNOSTKA KOORDYNUJĄCA i KOORDYNATOR


1. Jednostka Koordynująca będąca jednocześnie Członkiem Klastra zobowiązuje się do obsługi organizacyjnej Klastra.
2. Jednostka Koordynująca wyznacza Koordynatora oraz w razie konieczności zastępców Koordynatora Klastra, podlegających bezpośrednio Koordynatorowi, nie więcej jednak niż dwie osoby.
3. Do zadań Koordynatora (zastępców Koordynatora) Klastra należą:
a) reprezentowanie Klastra,
b) organizowanie pracy i wsparcie Zespołów Roboczych,
c) kierowanie działaniami promocyjnymi Klastra,
d) pozyskiwanie źródeł finansowania działalności Klastra,
e) podejmowanie współpracy z sieciami, klastrami, stowarzyszeniami lub innymi formami zrzeszania organizacji w Polsce i w innych krajach,
f) zdawanie rocznego sprawozdania z działalności przed Członkami Klastra. 


§ 8
ZESPOŁY ROBOCZE


1. Zespoły Robocze Klastra składają się z co najmniej 3 Członków Klastra i mają na celu przygotowanie wspólnych projektów, przedsięwzięć.
2. Inicjatorem zespołu roboczego może być każdy członek Klastra B+R&I.
3. Zespoły Robocze wyznaczają spośród swoich członków Lidera będącego jednocześnie Członkiem Klastra, który przewodniczy i koordynuje pracę Zespołu Roboczego.
4. W ramach Zespołu Roboczego mogą być podpisywane umowy o zachowaniu poufności, umowy o nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów będących rezultatami współpracy w ramach Klastra oraz umowy o współpracy między poszczególnymi członkami Zespołu Roboczego w zależności od potrzeb przedsięwzięcia.
5. Liderzy Zespołów Roboczych mają obowiązek informowania o tematyce i składzie Koordynatora w celu wsparcia zespołu roboczego.


§ 9
RADA NAUKOWA KLASTRA

1. Rada Naukowa Klastra to organ stanowiący ciało doradcze mające na celu zwiększenie współpracy z jednostkami naukowymi.
2. W skład Rady Naukowej wchodzą osoby ze świata nauki, biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych.
3. Do zadań Rady naukowej należy opiniowanie przedłożonych spraw oraz mają prawo do inicjowania zespołów roboczych.
4. Powołanie i odwołanie osób do Rady Naukowej Klastra wymaga zgody przynajmniej trzech członków klastra i Koordynatora.
5. Członek Rady naukowej może dobrowolnie zrezygnować. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie z pełnienia tej prestiżowej funkcji.


§ 10
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY


1. Klaster ulega rozwiązaniu z chwilą realizacji celów Klastra lub zmniejszenia się liczby Członków Klastra do jednego.

§ 11
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

1. Członkowie Klastra wyraźnie stwierdzają, że niniejsza umowa jest wyrazem wspólnych intencji i zamierzeń Członków Klastra i nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń finansowych.
2. Każdy z Członków Klastra ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie czynności podjęte przez Członka Klastra lub jego personel związane z realizacją powierzonych mu zadań wobec osób trzecich, w tym odpowiedzialność za straty poniesione przez osoby trzecie w związku z realizacją zadań powierzonych Członkowi Klastra.

§ 12
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Członkami Klastra, które wynikną na tle wykonania niniejszej umowy, Członkowie Klastra będą starali się rozwiązać polubownie w drodze mediacji.
2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. gdy porozumienie nie zostanie osiągnięte w terminie do 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia rozpoczęcia mediacji, Członkowie Klastra ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego we Wrocławiu.


§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Osoby podpisujące niniejszą umowę oświadczają, że są umocowane do podpisania i składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, który reprezentują oraz, że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia niniejszej umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej oraz zgody wszystkich Członków Klastra.
3. Członkowie Klastra są zobowiązani do wzajemnego informowania się na piśmie o wszelkich zmianach adresu. W przypadku niepoinformowania Członków Klastra o dokonanej zmianie adresu, wszelkie poświadczenie i oświadczenia składane pod ostatni znany adres będą uznane za doręczone.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
5. Umowę spisano w liczbie jednobrzmiących egzemplarzy równej liczbie Członków – Założycieli Klastra
6. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki, w tym:
a) Załącznik nr 1 - Deklaracja przystąpienia do konsorcjum Klastra B+R&I

 

 

Free Joomla! template by Age Themes